Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

 

Provozovatel on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nakupy-detem.cz

Marie Martínková, se sídlem Šikmá 198/2, 735 35, Horní Suchá,

identifikační číslo: 04613074, zapsané v živnostenském rejstříku,

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.nakupy-detem.cz

 

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky") on-line obchodu, Marie Martínková, se sídlem Šikmá 198/2, 735 35, Horní Suchá, identifikační číslo: 04613074, zapsané v živnostenském rejstříku (dále jen „prodávající") upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník") vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.domaci-nakupy.cz (dále jen „webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu").

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.2. Kupující provádí objednávání zboží bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

2.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

2.4. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

2.5. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

   2.5.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží" kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

   2.5.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

   2.5.3. informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka").

2.6. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odešlete objednávku". Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího").

2.7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.

2.9. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

 

3. Cena zboží a Platební podmínky

3.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce; bezhotovostně převodem na účet prodávajícího, který je uveden v potvrzení objednávky prodávajícím (dále jen „účet prodávajícího").

3.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

3.3. Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. V případě, že je celková cena objednávky nad 3 000 Kč a zvolena platba při převzetí, může prodávající po posouzení obsahu objednávky požadovat zálohu ve výši 25 % z celkové ceny objednávky. Jedná se o ochranu před případnými nesolventními zákazníky. V případě, že je záloha požadována, kupující bude při vyřizování objednávky prodávajícím o této skutečnosti neprodleně informován. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 3.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

3.4. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do tří dnů od uzavření kupní smlouvy.

3.5. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

3.6. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 2.7), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

3.7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

3.8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad - fakturu. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad - fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo je v tištěné podobě společně se zbožím.

 

4. Přeprava a podmínky dodání zboží

4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V opačném případě se postupuje dle č.l. 6.3 nebo čl. 6.8 těchto obchodních podmínek.

4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

4.5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

 

5. Náklady, způsoby a termíny dodání

5.1. Zboží zaslané Českou poštou (platí pouze pro ČR - v současné chvíli není tento způsob dopravy nabízen):

- 5.1.1. Dobírkou - kupující zaplatí při jeho převzetí. Tato možnost dopravy pouze pro objednávky do 1999 Kč, cena činí 129 Kč.

- 5.1.2. Převodem na účet - prodávající informuje písemně o stavu objednávky a poskytne všechny potřebné údaje pro převod částky na účet. Po připsání částky bude zboží neprodleně odesláno na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Tato možnost dopravy pouze pro objednávky do 1999, cena činí 99 Kč.

5.2. Při nákupu zboží nad 2 000 Kč, doručení prostřednictvím kurýrní služby PPL a platbě předem na účet prodávající účtuje náklady na dodání za zvýhodněnou cenu.

5.3. Zboží zaslané přes PPL:

 - 5.3.1. Dobírkou - kupující zaplatí při jeho převzetí. Při objednávce do 1999 Kč činí cena 129 Kč, pro objednávky nad 2000 Kč je cena 79 Kč.

 - 5.3.2. Převodem na účet - prodávající informuje písemně o stavu objednávky a poskytne všechny potřebné údaje pro převod částky na účet. Po připsání částky bude zboží neprodleně odesláno na doručovací adresu uvedenou v objednávce. Při objednávce do 1999 Kč činí cena 99 Kč, pro objednávky nad 2000 Kč je cena 49 Kč.

 - 5.3.3. Odeslání na Slovensko - při platbě předem na účet činí cena 125,- Kč.

 - 5.3.4. Kartou - kupující zaplatí ihned při vytvoření objednávky. Při objednávce do 1999 Kč činí cena 104 Kč, pro objednávky nad 2000 Kč je cena 54 Kč.

5.4. Zboží zaslané přes Heureka Point (v současné chvíli není tento způsob dopravy nabízen):

 - 5.4.1. Prodávající nabízí možnost osobně si vyzvednout zboží v Praze, Brně, Olomouci, Ostravě, Hradci Králové, Plzni, Českých Budějovicích, Ústní nad Labem, Bratislavě a ve Zlíně na pobočkách služby Uloženka.cz. Kupující je informován SMS zprávou a e-mailem o tom, že jeho zásilka je připravena k převzetí.

 - 5.4.2. Dobírkou - již od 89 Kč (podle zvoleného místa odběru). Cena bude uvedena kupujícímu před odesláním objednávky prodávajícímu.

 - 5.4.3. Převodem na účet - již od 59 Kč (podle zvoleného místa odběru). Cena bude uvedena kupujícímu před odesláním objednávky prodávajícímu.

5.5. Zboží zaslané přes Zásilkovna.cz:

 - 5.5.1. Prodávající nabízí možnost osobně si vyzvednout zboží na více než 10.000 místech v ČR, SR, Německu, Maďarsku a v Rakousku na pobočkách služby Zásilkovna.cz. Kupující je informován SMS zprávou a e-mailem o tom, že jeho zásilka je připravena k převzetí.

 - 5.5.2. Dobírkou - již od 89 Kč (podle zvoleného místa odběru). Cena bude uvedena kupujícímu před odesláním objednávky prodávajícímu.

 - 5.5.3. Převodem na účet - již od 59 Kč (podle zvoleného místa odběru). Cena bude uvedena kupujícímu před odesláním objednávky prodávajícímu.

 - 5.5.4. Kartou - již od 64 Kč (podle zvoleného místa odběru). Cena bude uvedena kupujícímu před odesláním objednávky prodávajícímu.

 - 5.5.5. Osobní odběr zboží:

    - 5.5.5.1 Tuto možnost prodávající nabízí v Ostravě na pobočkách Zásilkovna.cz za sníženou cenu:

    - 5.5.5.2 Platba v odběrném místě Ostrava. Cena činí 65 Kč.

    - 5.5.5.3 Převodem na účet - cena činí 35 Kč při převzetí v odběrném místě Ostrava.

5.6. V cenách za dopravu je zahrnuto balné a veškeré náklady na odeslání zboží. V cenách za dobírku jsou zahrnuty veškeré náklady na bankovní transakce a odeslání peněz.

5.7. Pokud bude ve výsledné fázi objednávka pod 2 000 Kč, nárokuje si prodávající dopravné dodatečně zaúčtovat (např. pokud se bude jednat o vrácení všeho zboží nebo jen části, při výměně zboží za levnější apod.).

5.8. Termín dodání činí zpravidla 2 - 10 pracovních dnů, přesněji v termínu uvedeném v detailním zobrazení webového rozhraní, popř. v termínu uvedeném prodávajícím při potvrzení objednávky. Pokud dojde ke změně termínu, prodávající neprodleně informuje kupujícího. Při prodeji zboží do zahraničí může být lhůta prodloužena až o 3 pracovní dny. O odeslání zásilky prodávající informuje kupujícího e-mailem v den odeslání.

 

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

6.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 6.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (30) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Pro odstoupení od kupní smlouvy kupující informuje prodávajícího dopisem nebo e-mailem ještě před odesláním zboží. Odstoupení od kupní smlouvy zasílá kupující výhradně na adresu prodávajícího Kateřina Nykodymová, Podolská 16, 700 30 Ostrava či na adresu elektronické pošty prodávajícího, info@nakupy-detem.cz.

6.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 6.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

6.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl.6.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

6.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

6.6. Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

6.7. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

6.8. Prodávající si nárokuje zaplacení paušálního storno poplatku ve výši až 300 Kč a současně náklady na dopravu zboží zpět do skladu internetového obchodu v případech, dojde-li ke zrušení smlouvy ze strany kupujícího méně než tři dny před dodáním zboží kupujícímu nebo až v den osobního odběru. Storno poplatek je paušál kompenzující náklady na skladné, práce i administrativu. Dojde-li ke stornu objednávky kupujícím po potvrzení objednávky prodávajícím do 24 h od provedení objednávky, storno poplatek není účtován.

 

7. Práva z Vadného plnění

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a§ 2161 až 2174 občanského zákoníku).

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 - 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

 - 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

 - 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

 - 7.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

 - 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

7.4. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

7.5. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího výhradně na adrese: Kateřina Nykodymová, Podolská 16, 700 30 Ostrava, info@nakupy-detem.cz v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Zboží je nutno vracet osobně na uvedenou adresu nebo zasláním poštou jako běžnou zásilku. Ohledně zaslání zboží zpět nás prosím infromujte předem, tak aby bylo možno zvolit nejefektivnější způsob řešení pro obě strany. Zboží nelze vracet jeho zasláním na dobírku, takové zásilky nejsou prodávajícím vyzvedávány. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.6. Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

 

8. Další práva a povinnosti smluvních stran

8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

8.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8.3. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nakupy-detem.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

8.4. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

8.5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „osobní údaje").

9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

9.5. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.

9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

9.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 - 9.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

 - 9.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

9.9. Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

10.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3. Hodnocení Heureka.cz

„Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu." 

10.4. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů dle platné legislativy

 

11. Doručování

11.1. Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

12. Závěrečná ustanovení

12.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

12.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

12.3. Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující - spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak Prodávající doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na Prodávajícího pro vyřešení nastalé situace.

12.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

12.5. Kontaktní údaje: Kateřina Nykodymová, Podolská 16, 700 30 Ostrava, adresa elektronické pošty info@nakupy-detem.cz, telefon 605 816 386.

V Horní Suché, dne 30.12.2022

Výsledky vyhledávání

doprava

nyní od

29,- Kč

image/svg+xml zasilkovna

Více jak 10 let na trhu

Provozujeme E-shop již přes 10 let a máme tak mnoho zkušeností a mnoho spokojených zákazníků, kteří se k nám rádi vracejí. Jsme připraveni Vám nabídnout široký sortiment zboží za skvělé ceny.

30 dní na vrácení zboží

Chápeme případnou změnu názoru a proto Vám umožňujeme do 30 dnů vrátit zakoupené zboží bez udání důvodu

872 ks zboží nejen pro děti skladem

Ve vlastním skladu evidujeme nyní 872 ks zboží nejen pro děti, které jsou připraveny ihned k dodání